Extra föreningsstämma


Plats: Parkeringsplanen vid Söders Väg
Tid: Lördag den 14:e oktober 2017 klockan 13.00

Styrelsens förslag till nya stadgar och förslag till beslut i punkt 5 har skickats till medlemmarna via mail.

Välkomna!
Styrelsen
 
Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Val av sekreterare för stämman
  4. Val av två justeringsmän, vilka även skall tjänstgöra som rösträknare
  5. Antagande av nya stadgar
    Förslag till beslut enligt utskickad skrivelse
  6. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
  7. Mötets avslutande

Kommentera gärna: